Praktijk informatie

Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het belangrijk dat de onderlinge afspraken duidelijk zijn. Formeel gezien, moet je hier van op de hoogte zijn voordat we starten met een traject. Op deze pagina lees je informatie over je rechten en plichten en hoe ik omga met je gegevens. In de praktijk gaat het er natuurlijk om dat je vertrouwen in me hebt, dat het klikt en dat we goed kunnen samenwerken.

Algemeen

Alle trajecten en online trainingen worden door mijzelf, drs. Elles Boudewijns-Peeters uitgevoerd. Ik ben GZ-Psycholoog, orthopedagoog, EMDR-therapeut en coach. Naast mijn coachingspraktijk op website www.EllesBoudewijns.nl, heb ik ook een psychologiepraktijk via www.DeGeluksboomnl. Vanuit De Geluksboom bied ik psychologische- en pedagogische hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Vanuit EllesBoudewijns.nl bied ik coachtrajecten en online zelfhulp gericht op mentale gezondheid, persoonlijke- en professionele groei.  

Algemene voorwaarden en Disclaimer

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden en Disclaimer die ik heb opgesteld voor mijn online diensten en individuele diensten. 

Afzeggen afspraken
Ik wil je vragen om afspraken tijdig (meer dan 24 uur van te voren) af te zeggen. Sommige coaches brengen kosten in rekening als afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd worden (soms het hele bedrag van het consult). Ik wil dit niet zo doen. Mijn vraag is om je afspraak tijdig af te zeggen of te verzetten.

Mocht het je niet lukken om naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld door verkoudheidsklachten tijdens het Coronavirus, dan heeft het mijn uitdrukkelijke voorkeur om de afspraak om te zetten naar een beeldbelgesprek, zodat je traject geen vertraging oploopt.

Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren. Vrijdags ben ik beperkt bereikbaar. Het telefoonnummer is 0162-69 48 79. Je kunt me mailen info@ellesboudewijns.nl De locatie van de praktijk is Crispijnhof 23 in Dongen.

Betaalwijze individuele coaching
Ik werk met complete individuele trajecten. Aan het begin van een individueel traject krijg je een factuur toegestuurd per mail met een betaallink om via Ideal te betalen. De betaling dient voldaan te worden voor de start van het traject. Wil je graag in termijnen betalen, laat me dit dan weten.

Betalingsvoorwaarden individuele coaching
Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle individuele 1 op 1-trajecten tussen de coach en de coachee.

Artikel 2 De coachee gaat akkoord met het tarief. In alle gevallen is de coachee eindverantwoordelijk voor de betaling.

Artikel 3 Wil je een afspraak afzeggen? Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het gesprek geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor het gesprek breng ik de eerste keer geen kosten in rekening. De tweede keer breng ik het consult in rekening.

Artikel 4 Voor de start van het traject krijg je een factuur toegezonden per mail. De kosten voor het traject dienen voor start van het traject te worden betaald.

Artikel 5 Indien de coachee het verschuldigde bedrag niet binnen 5 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6 Bij niet-betaling binnen 5 dagen na de factuurdatum wordt een betalingsherinnering gestuurd.

Artikel 7 Voldoet de coachee binnen 5 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de coachee. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35.

Artikel 9 Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de coachee aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Dossieropbouw individuele coaching
Tijdens onze samenwerking worden gegevens van jou geregistreerd, zowel persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer; email; BSN) als gegevens over het traject. Het spreekt voor zich dat ik hier zorgvuldig mee omga. Ik hou me hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.

Tijdens het traject maak ik een dossier. Je hebt recht op inzage en een afschrift van je dossiergegevens. Aan het begin van het traject stellen we een samenwerkingovereenkomst op. We spreken af wat jouw doelen voor het traject zijn. Tussentijds en aan het einde evalueren we de voortgang. Van de gesprekken die we hebben, maak ik persoonlijke werkaantekeningen (deze maken geen deel uit van het dossier).

Je hebt correctierecht, wat wil zeggen dat je mij mag verzoeken je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als die feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn voor de behandeling.

Geheimhouding en beroepsgeheim
Gesprekken met een psycholoog/coach (en ook de gespreksgegevens) zijn vertrouwelijk, wat wil zeggen dat ik informatie alleen met anderen bespreek als dat echt nodig is en je daar toestemming voor geeft. Ik heb geheimhoudingsplicht. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer deze plicht doorbroken kan worden, b.v. wanneer er een ernstig gevaar dreigt voor jouzelf of voor anderen. Ik volg hierbij de beroepscode voor psychologen. De volledige beroepscode is vastgelegd door het Nederlands Instituut van Psychologen, zie psynip.nl.

Kwaliteit van zorg
Ik doe mijn best om kwalitatief goede zorg te leveren en te streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met je. Het Nederlandse rechtssysteem is van toepassing op mijn diensten. Ik werk volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (zie psynip.nl).

Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en je teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt je het beste hierover met mij contact opnemen. Misschien is er sprake van een misverstand en kan je onvrede in een gesprek worden weggenomen. 

Ben je van mening ik me als psycholoog niet aan de beroepscode heb gehouden, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben (zie NVGzP) of bij het tuchtcollege. Mocht een eventuele klacht niet naar behoren afgehandeld worden, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie van de beroepsvereniging. Deze afspraken zijn vastgesteld door de overheid in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je die met me bespreken. Ik ga er vanuit dat we er samen wel uit zullen komen, mocht dat niet zo zijn, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy-verklaring
Wanneer je op mijn website actief bent of contact met me opneemt deel je soms persoonsoonsgegevens. Lees hier de privacyverklaring die ik heb opgesteld.

Vergoeding
De individuele trajecten die ik aanbied op www.EllesBoudewijns.nl zijn coach-trajecten, gericht op mentale gezondheidsbevordering, persoonlijke- en professionele groei. Dit is geen (curatieve) GGZ. Vergoeding vanuit de zorgverzekering is daardoor niet aan de orde. De coachtrajecten bij mij worden dus niet vergoed door de zorgverzekering. 

Ben je ondernemer of zelfstandige? Mogelijk kun je de kosten zakelijk betalen als coaching?

Werk je in loondienst? Mogelijk wil jouw werkgever een bijdrage leveren aan het traject?